VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

(1) ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Společnost Alpiro s.r.o. vydává tímto podle § 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jako "VOP"):

(2) SMLUVNÍ STRANY

2.1 Společnost Alpiro s.r.o., se sídlem Bratislavská 1527/15, Praha 10, Česká republika, IČ: 24156426, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 183839

dále jako "Poskytovatel"

2.2 Zákazníkem je fyzická nebo právnická osoba, které Poskytovatel poskytuje Služby na základě uzavřené Smlouvy nebo Objednávky podle těchto Všeobecných obchodních podmínek.

dále jako "Zákazník"

(3) DEFINICE POJMŮ

Pojmy užívané s velkým počátečním písmenem mají pro účely těchto VOP následující význam:

3.1 VOP definují obchodní vztah mezi Poskytovatelem a Zákazníkem. V souladu s nimi Poskytovatel poskytuje resp. poskytne Zákazníkovi (na základě Smlouvy nebo Objednávky) Služby za podmínek definovaných Provozními podmínkami. Podpisem Smlouvy nebo potvrzením Objednávky Zákazník schvaluje, že se seznámil a souhlasí se zněním VOP a že těmito VOP se řídí smluvní vztahy mezi Poskytovatelem a Zákazníkem, pokud Smlouva nestanoví jinak.

3.2 Smlouva nebo Objednávka je dokument nebo soubor dokumentů definujících smluvní vztahy uzavřené mezi Poskytovatelem a Zákazníkem v souladu s VOP.

3.3 Autorizovaná žádost je žádost podaná písemně obsahující přidělené uživatelské jméno a heslo Zákazníka.

3.4 zrušeno 15.06.2012

3.5 Fakturační období je období, na které byla Služba objednána a byla vystavena výzva k platbě.

3.6 zrušeno 15.06.2012

3.7 Službou se rozumí Služba poskytovaná Poskytovatelem Zákazníkovi na základě Smlouvy nebo Objednávky uzavřené mezi Poskytovatelem a Zákazníkem v souladu s VOP a Provozními podmínkami, kterými je Zákazník povinen se řídit.

3.8 Server je soubor HW prostředků, na kterém mohou být provozovány typické internetové Služby (HTTP server, FTP server, MAIL server a další).

3.9 zrušeno 15.06.2012

3.10 zrušeno 15.06.2012

3.11 zrušeno 15.06.2012

3.12 Provoz serveru je chod serveru za účelem přenosu dat z a na server po síti internet.

3.13 Výpadek provozu serveru je přerušení chodu některé ze základních služeb serveru, způsobující jeho částečnou nebo úplnou nefunkčnost.

3.14 zrušeno 15.06.2012

3.15 Závadný obsah nebo nepřípustný obsah - jedná se zejména o takový obsah Zákaznického serveru nebo Virtuálního serveru, který je v rozporu:

3.15.1 s právním pořádkem České republiky,

3.15.2 s normami příslušných orgánů Evropské unie, Evropských společenství, Evropského hospodářského společenství, pokud se na základě přistoupení České republiky k Evropské unii přímo aplikují též na teritorium České republiky,

3.15.3 s mezinárodní Smlouvou, jíž je Česká republika vázána a která byla publikována ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv,

3.15.4 s dobrými mravy

3.15.5 se zásadami poctivého obchodního styku

3.15.6 se zvyklostmi nebo

3.15.7 s rozhodnutím soudu nebo

3.15.8 právními obyčeji daného jazykového teritoria.

3.16 Registrace domény (registrační Služba, registrace) je Služba provozovaná Poskytovatelem a sloužící pro registraci internetových doménových jmen (domén) II. resp. III. stupně pod vybranými národními a nadnárodními TLD (Top Level Domains) I. stupně resp. II. stupně.

3.17 Písemný, písemně - jedná se o dokument nebo sdělení smluvní strany ve formě ať již listinné nebo elektronické, doručené na kontaktní adresu pro písemný styk strany druhé nebo umístěné na příslušných WWW stránkách Poskytovatele a přístupné Zákazníkovi prostřednictvím sítě internet. Charakter písemného sdělení má také vyplnění a odeslání formuláře na příslušných WWW stránkách Poskytovatele.

3.18 WWW stránky Poskytovatele jsou stránky www.alpiro.cz, popřípadě na doménách třetího a vyššího řádu domény alpiro.cz.

3.19 Projevem svobodné vůle k uzavření Smlouvy se rozumí písemné uzavření Smlouvy nebo písemné potvrzení Objednávky na Služby poskytnutím kontaktních a fakturačních údajů Zákazníkem v rozsahu požadovaném Poskytovatelem spolu s vyjádřením souhlasu Zákazníka s VOP a s Provozními podmínkami Služby a to i elektronicky prostřednictvím prostředků sítě internet nebo uhrazením faktury či proforma faktury.

3.20 Oznámení (upozornění) doručené obvyklým způsobem je oznámení uskutečněné písemně.

3.21 Kontaktní adresa je poštovní adresa místa nebo adresa elektronické pošty.

3.22 Obchodním zákoníkem je zákon č. 513/1991 Sb., ve znění předpisů jej měnících a doplňujících; anebo zákon jej nahrazující.

3.23 Občanským zákoníkem je zákon č. 40/1964 Sb., ve znění předpisů jej měnících a doplňujících; anebo zákon jej nahrazující.

3.24 Autorským zákonem je zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění.

3.25 Předpisy o elektronickém podpisu jsou zejména Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), v platném znění, Nařízení vlády č. 304/2001 Sb., v platném znění, Vyhláška č. 366/2001 Sb. , v platném znění.

3.26 Doba čerpání Služby je doba od zahájení do ukončení poskytování Služby Poskytovatelem Zákazníkovi.

3.27 Zahájením čerpání Služby je okamžik, kdy Zákazník začal nebo mohl začít využívat Službu, uhradil výzvu k úhradě či fakturu, nebo kdy Služba byla dostupná na základě VOP a/nebo Provozních podmínek Služby.

3.28 SSL certifikát je soubor informací ověřených certifikační autoritou (dále jen "CA"), které slouží k šifrování komunikace mezi dvěma či více počítači.

3.29 CSR (Certificate Signing Request) je soubor informací v předem definovaném formátu sloužících CA pro vystavení SSL certifikátu.

3.30 Certifikační autorita (CA) je nezávislý subjekt (organizace), který provádí ověření žadatele o vystavení SSL certifikátu dle svých interních předpisů. Na základě výsledků takového ověření pak CA vystaví nebo nevystaví SSL certifikát.

(4) PROVOZNÍ PODMÍNKY SLUŽEB

4.1 Obecné podmínky pro poskytování služeb:

4.1.1 Služby jsou poskytovány na základě Objednávky Zákazníka.

4.1.2 Platný ceník Služby v elektronické podobě je uveden na stránkách www.alpiro.cz.

4.1.3 Cena za poskytnutí resp. poskytování Služby je vždy stanovena dle aktuálního ceníku.

4.1.4 Další cenové podmínky - slevy, provize, bonusy - které se vztahují k objednávce nebo Smlouvě, jsou vždy takové, které jsou platné dle aktuálního ceníku.

4.1.5 Zákazník není oprávněn služby využívat k nezákonným, neetickým či nemorálním účelům, mj. například rozesílat prostřednictvím poskytovaných služeb nevyžádanou poštu - tzv. spam nebo zprostředkovat rozesílání nevyžádané pošty třetí straně. Pokud tak učiní, může to být důvodem k přerušení či trvalému zrušení služeb bez nároku na náhradu.

4.1.6 Opětovné zprovoznění služeb může být povoleno až po odstranění nedostatků podle bodu 4.1.5 a může být zpoplatněno.

4.1.7 Poskytovatel si vyhrazuje právo informovat Zákazníka o změnách poskytování služeb formou e-mailové zprávy. Tato bude zaslána na e-mailovou adresu, uvedenou klientem při registraci online. Neobdržení klientova vyjádření po uplynutí 21 dnů od zaslání e-mailu bude považováno za souhlas s navrhovanými změnami.

4.1.8 Poskytovatel si vyhrazuje právo Zákazníka neinformovat.

4.1.9 zrušeno 15.06.2012

4.1.10 Výpověď Služby ze strany Zákazníka lze uskutečnit pouze elektronickou cestou (na adresu info@alpiro.cz). Tato výpověď je vždy platná až od začátku následujícího fakturačního období.

4.1.11 V případě, že Zákazník vypoví provozování Služby v průběhu fakturačního období, nemůže uplatnit nárok na vrácení částky za provozování Služby do konce fakturačního období.

4.2 zrušeno 15.06.2012

4.3 Podmínky pro poskytování služeb registrace domén

4.3.1 Služby registrace domén jsou poskytovány na základě Objednávky Zákazníka.

4.3.2 Platný ceník Služby v elektronické podobě je uveden na stránkách www.alpiro.cz.

4.3.3 zrušeno 15.06.2012

4.4 Podmínky pro poskytování webdesignových služeb a služeb webdevolopmentu

4.4.1 Webdesignové Služby a Služby webdevelopmentu jsou poskytovány na základě Smlouvy mezi Poskytovatelem a Zákazníkem. Za smlouvou může být považována i elektronická korespondence.

4.5 Podmínky poskytování služeb v oblasti SSL certifikátů

4.5.1 Poskytovatel se na základě objednávky a úhrady příslušné částky zavazuje zákazníkovi poskytnout licenci k vystavení SSL certifikátu. Prodejem takové licence jsou závazky vůči zákazníkovi zcela splněny a zákazník se dále řídí ustanovením 4.5.2 těchto VOP a souvisejícími ustanoveními.

4.5.2 Zákazník je povinen řešit vystavení SSL certifikátu přímo s vystavující certifikační autoritou.

4.5.3 Poskytovatel nenese odpovědnost za nekomunikaci nebo špatnou komunikaci mezi zákazníkem a certifikační autoritou. Je-li toto příčinou zpoždění nebo nevystavení SSL certifikátu, nese plnou odpovědnost zákazník. Zákazníkovi tím zaniká nárok na vrácení peněz.

4.5.4 Zákazník je povinen seznámit se před provedením objednávky SSL certifikátu s podmínkami, postupem a ostatními naležitostmi souvisejícími s vystavením vybraného SSL certifikátu a ujistit se, že splňuje veškeré předpoklady a požadavky na úspěšné získání takového certifikátu, přižemž za aktuální informace s tím související se považují informace uvedené na webových stránkách konkrétní certifikační autority. Pokud tak neučiní, zákazníkovi tak zaniká nárok na vrácení peněz.

(5) PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

5.1 Poskytovatel se zavazuje na webových stránkách www.alpiro.cz informovat Zákazníka o všech okolnostech znemožňujících poskytování služeb dle Objednávky nebo Smlouvy, pokud jsou mu tyto skutečnosti známy předem, tak, aby mohla být ze strany Zákazníka přijata nutná opatření. To se týká zejména přerušení provozu služeb z důvodu nutné správy síťové infrastruktury, přerušení dodávky energie, havárie, rekonstrukce objektů a inženýrských sítí či prostor, ve kterých jsou Služby poskytovány.

5.2 zrušeno 15.06.2012

5.3 Poskytovatel nenese zodpovědnost za přerušení poskytování služeb Zákazníkovi dle těchto VOP v případě zásahu třetích osob či vyšší moci (zejména povodeň, požár, vítr, válka, zemětřesení apod.) nebo v případě poruchy na zařízení třetích dodavatelů (zejména rozsáhlý a dlouhodobý výpadek dodávky elektřiny, telekomunikačního spojení atd.), pokud těmto skutečnostem prokazatelně nebylo možno zabránit nebo nebyly způsobeny nedbalostí Poskytovatele a nebo byly způsobeny neodvratitelnou událostí nemající původ v provozu Služby.

5.4 Poskytovatel vykonává svým jménem a na svůj účet případná majetková a autorská práva k dílu ve smyslu autorského zákona, které vytvořil ke splnění svých povinností vyplývajících z těchto VOP a ze Smlouvy a Objednávky. Na dílo se dále vztahuje ustanovení §65 a 66 autorského zákona.

5.5 Závazky vzniklé nesprávnou nebo několikanásobnou úhradou ze strany Zákazníka Poskytovatel vrací, pokud překročí částku 100 Kč.

(6) PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

6.1 Zákazník je povinen se před zahájením čerpání Služby seznámit s obsahem VOP a Provozních podmínek.

6.2 Zákazník nesmí provozovat Závadný obsah.

6.3 Zákazník souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn v průběhu poskytování Služby změnit své VOP nebo Provozní podmínky a není povinen Zákazníka na tyto změny upozornit. Nesouhlasí-li uživatel s novými VOP nebo Provozními podmínkami (v případě navýšení cen se změnou v ceníku), je oprávněn vypovědět Smlouvu o čerpání Služby do třiceti (30) dnů od okamžiku oznámení citovaných změn Zákazníkovi. V případě, že Zákazník nedoručí Poskytovateli do 30 dnů od oznámení změny své rozhodnutí ukončit čerpání Služby z důvodu neakceptace nových VOP či Provozních podmínek, považuje se toto za souhlas Zákazníka s novým zněním VOP či Provozních podmínek.

6.4 Nestanoví-li Smlouva, Objednávka nebo v konkrétním případě VOP jinak, souhlasí Zákazník s tím, že Poskytovatel je oprávněn:

6.4.1 uskutečnit krátkodobé přerušení v poskytování Služby na nezbytně dlouhou dobu za účelem údržby a případných oprav svých zařízení,

6.4.2 pozastavit nebo omezit poskytování Služby, pokud je poskytování Služby znemožněno nebo omezeno objektivně neodvratitelnou událostí, kterou nemohla předvídat nebo jí zabránit (zejm. vyšší moc a obdobné okolnosti vylučující odpovědnost ve smyslu obchodního zákoníku),

6.4.3 dočasně přerušit či omezit poskytování Služby v nezbytném rozsahu bez předchozího upozornění Zákazníka, je-li Služba využívána v rozporu se Smlouvou či Objednávkou a dochází-li tím k ohrožení funkce zařízení Poskytovatele nebo třetích subjektů. V ostatních případech podstatného porušení závazků daných VOP nebo právními předpisy může Poskytovatel omezit nebo přerušit poskytování Služby bez předchozího upozornění Zákazníka, popř. po marném uplynutí lhůty, pokud ji Poskytovatel stanoví k odstranění závadného stavu.

6.5 Zákazník se zavazuje písemně oznámit Poskytovateli veškeré změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů poskytnutých při objednávce Služby, do 10 dnů od okamžiku, kdy změna nastala. V případě nesplnění této povinnosti nese Zákazník odpovědnost za vzniklou škodu.

6.6 S osobními údaji Zákazníka je nakládáno plně v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. Tím není dotčeno právo Poskytovatele v případě Objednávky použít údaje poskytnuté v této souvislosti Zákazníkem následujícím způsobem:

6.6.1 použití pro marketing v rámci služeb Poskytovatele, vývoj a zlepšení služeb poskytovaných Zákazníkům,

6.6.2 použití pro personifikaci stránek čerpaných služeb, zejména zasílání novinek a uvedení v on-line referencích,

6.6.3 poskytnout údaje nutné pro provedení Služby třetím stranám - například při registraci domény.

6.7 Zákazník souhlasí s tím, že některé údaje poskytnuté v souvislosti s Objednávkou určité Služby mohou být veřejně přístupné (např.: po zadání dotazu na konkrétní doménové jméno jsou poskytována data o majiteli registrované domény jako zpracovaný datový výstup z databází registrátorů).

6.8 Zákazník nese odpovědnost za publikovaný obsah jeho webových stránek.

6.9 Zákazník se zavazuje provádět platby nejpozději k datu splatnosti faktury nebo výzvy k platbě. Dnem platby faktury nebo výzvy k platbě se rozumí den připsání platby na účet Poskytovatele. V případě prodlení s platbou je Poskytovatel oprávněn účtovat Zákazníkovi smluvní úrok z prodlení a pokutu 800 Kč.

6.10 Porušení některého z ustanovení těchto VOP Zákazníkem nebo příslušné Smlouvy, může být důvodem k okamžitému přerušení poskytování Služby. V takovém případě se má za to, že Zákazník odstoupil od příslušné Smlouvy nebo Objednávky. Zákazník ztrácí nárok na vrácení již zaplacené úhrady, resp. Poskytovatel neztrácí nárok na úhradu za Služby za celé fakturační období.

6.11 Zákazník je povinen:

6.11.1 Službu užívat pouze způsobem, který je v souladu s těmito VOP, s Provozními podmínkami Služby, se Smlouvou a s případnými pokyny Poskytovatele;

6.11.2 umožnit Poskytovateli v přiměřené míře přístup k zařízením u něj Poskytovatelem instalovaným, učinit opatření za účelem ochrany majetku ve vlastnictví Poskytovatele, před jeho poškozením, ztrátou, zcizením, zničením nebo zneužitím (zabránit nepovolaným osobám v manipulaci se zařízeními Poskytovatele apod.);

6.11.3 oznámit bez zbytečného odkladu veškeré závady na zařízeních a Službách dle těchto VOP a příslušné Smlouvy, včetně potřeby všech oprav, které má provést Poskytovatel;

6.11.4 dodržovat práva a chránit oprávněné zájmy Poskytovatele a třetích osob. Nešířit informace, jejichž obsah je v rozporu s právními předpisy nebo těmito VOP nebo dobrými obchodními zvyklostmi;

6.11.5 neprodleně reklamovat vadné poskytování Služby v případě vadného poskytnutí Služby, dále, nejpozději do 25 dnů od doručení reklamovat nesprávné vyúčtování ceny, jinak toto právo zanikne. Reklamace se uplatňuje písemně na adresu Poskytovatele a musí obsahovat popis reklamované závady. Reklamace se vyřizují zpravidla ve lhůtách od 1 do 30ti kalendářních dnů, dle jejich složitosti a technické nebo administrativní náročnosti. Uplatnění reklamace proti výši účtované ceny za Službu nemá odkladný účinek a Zákazník je povinen zaplatit účtovanou cenu v plné výši do termínu splatnosti. Na základě kladně vyřízené reklamace má Zákazník právo na vrácení přeplatku z ceny nebo na snížení ceny určené Poskytovatelem.

6.12 Veškerá technická zařízení, materiály a prostředky poskytnuté nebo zapůjčené Zákazníkovi v době čerpání Služby vrátí Zákazník v řádném stavu Poskytovateli nejpozději do 7 kalendářních dnů po ukončení čerpání Služby, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak nebo jinak nestanoví v konkrétním případě tyto VOP.

6.13 Při platbě ze zahraničí je Zákazník povinen uhradit veškeré bankovní poplatky tak, aby byla na účet Poskytovatele připsána úhrada za poskytnuté Služby v plné výši.

(7) DOBA ČERPÁNÍ SLUŽEB

7.1 Smlouva o poskytování Služby se uzavírá na dobu neurčitou, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak nebo jinak nestanoví v konkrétním případě tyto VOP.

7.2 Smlouva zaniká:

7.2.1 písemnou dohodou smluvních stran

7.2.2 uplynutím sjednané výpovědní lhůty dle písemné výpovědi, byla-li Smlouva uzavřena na dobu neurčitou

7.2.3 uplynutím doby, na kterou byla Smlouva sjednána

7.2.4 odstoupením od Smlouvy. Právní účinky odstoupení nastávají dnem doručení jeho písemného vyhotovení některé ze smluvních stran. V pochybnostech platí, že odstoupení je doručeno třicátým kalendářním dnem ode dne jeho prokazatelného odeslání.

7.3 Objednávka na poskytování Služby má platnost na dobu neurčitou (tzn. Poskytovatel podle ní poskytuje své Služby Zákazníkovi po dobu neurčitou), pokud VOP nebo Provozní podmínky Služby nestanoví jinak, nebo pokud charakter (podstata) objednané Služby, kterou má Zákazníkovi poskytnout Poskytovatel, není takový že se jedná o jednorázovou nebo časově omezenou Službu.

7.4 Službu poskytnutou na základě Objednávky lze vypovědět autorizovanou písemnou výpovědí zaslanou elektronickou cestou (e-mailem) nebo autorizovanou písemnou žádostí zaslanou na kontaktní adresu Poskytovatele.

7.5 Výpověď Služby je platná až od začátku následujícího fakturačního období.

7.6 Veškeré, do té doby nevyfakturované a neuhrazené, peněžité pohledávky a závazky vyplývající ze Smlouvy či Objednávky budou vyrovnány nejpozději do 30 kalendářních dnů po ukončení Smlouvy či zrušení Objednávky.

7.7 Čerpání Služby se řídí těmi VOP, které platí v okamžiku, kdy je Služba skutečně čerpána. Veškerá ustanovení těchto VOP nebo přísl. Smlouvy zůstávají v platnosti i po případném ukončení Smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jakýmkoliv způsobem.

(8) ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A NÁHRADA ŠKODY

8.1 Přerušení nebo omezení poskytování Služby z důvodů uvedených ve Smlouvě, objednávce , VOP nebo právních předpisech anebo v obchodních zvyklostech není vadným plněním Poskytovatele a Zákazníkovi nenáleží uplatňovat práva související s vadným plněním.

8.2 Smluvní strany jsou zajedno v tom, že není-li ve VOP nebo ve Smlouvě stanoveno jinak, v otázce náhrady eventuelních škod způsobených jednou smluvní stranou druhé smluvní straně při uplatňování této Smlouvy platí zásada, že se vždy hradí pouze skutečná prokázaná škoda (nikoliv ušlý zisk).

8.3 Maximální výše úhrady veškeré škody ze strany Poskytovatele Zákazníkovi je stanovena na jednu měsíční úhradu za Službu.

8.4 Odpovědnost na škodě ze strany Poskytovatele při poskytování služeb dle těchto VOP a příslušných smluv není dána:

8.4.1 nesplnil-li Zákazník povinnosti stanovené těmito VOP nebo Smlouvou;

8.4.2 při využití nebo zneužití služeb třetími osobami nelegálním způsobem, jímž se rozumí mj. i situace, kdy je přístup k Zákaznickým datům získán využitím slabých míst či chyb (ať už o nich Poskytovatel v době využití nebo zneužití služeb mohl vědět či nikoliv), které se mohou vyskytovat ve Službách nebo zařízeních Poskytovatele dodaných třetími stranami, na kterém jsou Služby provozovány;

8.4.3 ani v případě, že Zákazníkovi nebo jeho odběratelům vznikne v souvislosti s uplatňováním těchto VOP nebo příslušné Smlouvy povinnost hradit jakékoli nepřímé, příležitostné, zvláštní, výsledné nebo soudem (rozhodcem) nařízené odškodné, smluvní pokutu, odbytné, částku za ukončení Smlouvy apod., a to i v případě, že byl Poskytovatel upozorněn na možnost způsobení takových situací;

8.4.4 ani v případě, že Zákazníkovi nebo jeho odběratelům vznikne v souvislosti s uplatňováním těchto VOP nebo příslušné Smlouvy ztráta zisku, příjmů, dat nebo možnosti použití Zákazníka, a to i v případě, že byl Poskytovatel upozorněn na možnost způsobení takových situací;

8.4.5 ani v případě, že Zákazníkovi nebo jeho odběratelům vzniknou závazky, ztráty, náklady nebo nároky, včetně odměny právního zástupce, v souvislosti nebo následkem provozu nebo zamýšleného provozu jakékoli Služby Zákazníka nebo výrobku, prodaného prostřednictvím Zákazníka, jeho zástupců, zaměstnanců nebo pověřenců;

8.4.6 vznikne-li Zákazníkovi nebo jeho odběratelům závazek nebo odpovědnost v souvislosti s:

8.4.6.1 jakoukoli újmou na zdraví či majetku, způsobenou výrobkem, který byl prodán nebo jinak šířen ve spojitosti se Službou Poskytovatele;

8.4.6.2 jakýmkoli materiálem dodaným Zákazníkem, který porušuje nebo domněle porušuje majetková práva třetí strany;

8.4.6.3 porušením autorských práv;

8.4.6.4 jakýmkoli defektním výrobkem, který Zákazník prodal prostřednictvím Služby Poskytovatele.

8.5 Zákazník odpovídá za škodu způsobenou sobě, Poskytovateli nebo třetí straně, a to i tím, že poskytl nepravdivé nebo zavádějící údaje v Objednávce nebo ve Smlouvě.

8.6 Zákazník odpovídá za škodu způsobenou sobě, Poskytovateli nebo třetí straně, a to i tím, že nespolupracoval s příslušnou certifikační autoritou (dále jen jako "CA") vydávající příslušný SSL certifikát a/nebo nebyl schopen doložit CA požadované dokumenty.

(9) DŮVĚRNOST INFORMACÍ

9.1 Smluvní strany považují za důvěrné ve smyslu § 271 obchodního zákoníku všechny informace o druhé straně, které vyplývají z uzavřené Smlouvy či Objednávky, nebo které se dozvědí v souvislosti s jejím plněním, a tyto informace nesdělí, nezpřístupní nebo neumožní zpřístupnit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Tento závazek mlčenlivosti platí po dobu 5 roků po ukončení Smlouvy.

9.2 Závazek mlčenlivosti se nevztahuje na informaci z hlediska sjednání smluvního vztahu a VOP, dále na informace, které jsou veřejně dostupnými, identifikační údaje a Provozní doklady, které jsou nebo mohou být předmětem obchodního tajemství a jsou poskytnuty orgánům činným v trestním řízení nebo soudu v rámci soudního řízení vedeného mezi Poskytovatelem a Zákazníkem, informace vyžadované soudy, orgány státní správy, orgány činnými v trestním řízení, auditory pro zákonem stanovené účely nebo daňovými poradci smluvních stran.

9.3 Při zvýšených nárocích na důvěrnost, resp. ochranu přenášených dat přesahujících technické a Provozní možnosti Poskytovatele, je záležitostí Zákazníka učinit na své straně příslušná opatření k zajištění důvěrnosti (např. zajistit si prostředky pro šifrovaní/dešifrování komunikace).

9.4 Smluvní strany se dohodly, že nebudou bez předchozího písemného souhlasu druhé strany používat názvů, obchodních značek, ochranných známek, log a označení druhé strany, pokud není ve Smlouvě nebo objednávce stanoveno jinak. Výjimkou je uvedení Zákazníka jako reference na webových stránkách Poskytovatele, přičemž Zákazník má právo požádat Poskytovatele o odstranění této reference. Žádost o odstranění reference lze zaslat e-mailem na adresu info@alpiro.cz.

9.5 Zákazník je povinen při své činnosti podle Smlouvy chránit práva k nehmotným statkům Poskytovatele i jiných subjektů, jejichž užití Poskytovatel zajistil Zákazníkovi na základě Smlouvy.

(10) ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

10.1 Zákazník akceptací těchto VOP podmínek souhlasí s tím, že mu Poskytovatel bude na jeho elektronický kontakt pro elektronickou poštu zasílat informace o poskytování Služeb, které si Zákazník u Poskytovatele objednal, jakož i se zasíláním obchodních sdělení podle § 2 písm. f) a § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informačních společnosti). Zákazník má možnost odmítnout souhlas s takovýmto využitím svého elektronického kontaktu i zasílání každé jednotlivé zprávy Poskytovatele autorizovaným dopisem.

10.2 Odchylná ujednání Provozních podmínek Služby (provedená nikoliv jednostranným právním úkonem) mají přednost před zněním VOP.

10.3 Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo Objednávky přechází na právní nástupce Poskytovatele a Zákazníka. Převod práv a povinností Zákazníka ze Smlouvy na třetí osoby je možný pod sankcí neplatnosti Smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem Poskytovatele.

10.4 Smluvní vztahy mezi Poskytovatelem a Zákazníkem se řídí právním řádem České republiky, zejména obchodním zákoníkem. Uzavřením Smlouvy smluvní strany souhlasí za použití § 262 obchodního zákoníku, že právní vztahy z této Smlouvy vyplývající se řídí především obchodním zákoníkem, popř. ve spojení s občanským zákoníkem ve smyslu § 261/6 obchodního zákoníku.

10.5 V případě, že vznikne rozpor mezi ustanoveními Smlouvy a VOP, mají přednost ustanovení Smlouvy před VOP.

10.6 VOP pozbývají účinnosti dnem nabytí účinnosti pozdějších VOP.

10.7 VOP jsou zveřejněny po dobu 24 hod. denně na síti internet na adrese: http://www.alpiro.cz/obchodni-podminky.html a jsou v tištěné podobě k dispozici na poštovní adrese Poskytovatele.

10.8 Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 01.06.2012.

Máte dotaz?
Napište nám
Nenašli jste odpověď na svůj dotaz na stránce Časté dotazy?
Jméno a příjmení: E-mail:
Odesílám…Odeslat
SSL